Prof. Dr. MURAT ÇETİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MURAT ÇETİN

T: (0282) 250 2809

M mcetin@nku.edu.tr

W mcetin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktora
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez: Avrupa Birliği`ne entegrasyon sürecinde KOBİ`ler ve rekabet gücü (2000)
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1993-1995
Tez: Türkiye´de enflasyonun vergi yükü üzerindeki etkileri ve enflasyon vergisi (1996)
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
2016-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2014-
Doç. Dr. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2011-2014
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KARİYER MERKEZİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Gelişme Ekonomisi - Makro
Büyüme
Para Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN M., YÜKSEL Ö., TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİNKARBON EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 169-186, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
2. ÇETİN M., SEZEN S., TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT SALINIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR SVAR (YAPISAL VAR) ANALİZİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 16, pp. 136-157, 2018.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM, ASOS Index, EBSCO, Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Akademik Dizin Erişim Linki
3. ÇETİN M., ECEVİT E., YÜCEL A. G., Structural Breaks, Urbanization and CO2 Emissions: Evidence from Turkey, Journal of Applied Economics and Business Research, vol. 8, pp. 122-139, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
4. ÇETİN M., KIRCI B., SAYGIN S., ALAŞAHAN Y., EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİVE DIŞ TİCARETİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ (1960-2013), Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, pp. 26-43, 2018.
Özgün Makale Ebsco
5. ÇETİN M., Sevil E., Beşeri Kalkınma Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 22-32, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
6. ÇETİN M., ECEVİT E., Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Karbondioksit Salınımı Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Dinamik Nedensellik Analizi, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 122-133, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus, Proquest
7. ÇETİN M., Does Government Size Affect Economic Growth in Developing Countries? Evidence from Non-stationary Panel Data, European Journal of Economic Studies, vol. 6, pp. 85-95, 2017.
Özgün Makale EBSCO
8. ÇETİN M., ECEVİT E., The Impact of Financial Development on Carbon Emissions underthe Structural Breaks: Empirical Evidence from Turkish Economy, International Journal of Economic Perspectives, vol. 11, pp. 64-78, 2017.
Özgün Makale SCOPUS
9. ÇETİN M., The Impact of Energy Consumption, Trade Openness and Financial Development on Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey (1980-2014), European Journal of Economic Studies, vol. 18, pp. 459-469, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
10. ECEVİT E., ÇETİN M., Vergi Yükü Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz (1965-2013), Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 95-106, 2016.
Özgün Makale ProQuest Erişim Linki
11. ÇETİN M., ECEVİT E., Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisi: Türkiye İle İlgili Ampirik Kanıt, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 83-98, 2016.
Özgün Makale EBSCO ProQuest Erişim Linki
12. Ertuğrul M., ÇETİN M., SEKER F., DOĞAN E., The impact of trade openness on global carbon dioxide emissions: Evidence from the top ten emitters among developing countries, Ecological Indicators, vol. 67, pp. 543-555, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
13. SEKER F., ÇETİN M., Düşük Karbonlu Yeşil Büyüme Ve Karbondioksit Salınımının Temel Belirleyicileri: Türkiye Uygulaması, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 22-41, 2015.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
14. ÇETİN M., DOĞAN İ., The Impact of Education and Health on Economic Growth: Evidence from Romania (1980-2011), Romanian Journal of Economic Forecasting, vol. 18, pp. 133-147, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
15. SEKER F., ÇETİN M., The Impact of Foreign Direct Investment on Environmental Quality: A Bounds Testing and Causality Analysis for Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 52, pp. 347-356, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. ÇETİN M., ECEVİT E., Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions in Sub-Saharan Countries: A Panel Cointegration and Causality Analysis, Journal of Economics and Development Studies, vol. 3, pp. 66-76, 2015.
Özgün Makale EBSCO, PROQUEST Erişim Linki
17. ÇETİN M., SEKER F., Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaretin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol. 21, pp. 213-230, 2014.
Özgün Makale EBSCO, ECONLİT
18. ÇETİN M., SEKER F., Ticari Açıklık ve Finansal Gelişmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 28, pp. 125-147, 2014.
Özgün Makale EBSCO
19. ÇETİN M., IŞIK H., Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomilerinde Yenilikler ve Ar-Ge’nin Teşviki: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, pp. 75-94, 2014.
Özgün Makale ECONLİT
20. ÇETİN M., SEKER F., Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat ilişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 8, pp. 121-142, 2013.
Özgün Makale EBSCO, ECONLİT
21. ÇETİN M., SEKER F., Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 31, pp. 85-106, 2012.
Özgün Makale Ebsco, Index Copernicus Erişim Linki
22. Çetin M., Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 7, pp. 211-230, 2012.
Özgün Makale Ebsco, Econlit Erişim Linki
23. ÇETİN M., ECEVİT E., Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol. 11, pp. 166-182, 2010.
Özgün Makale Ebsco, Econlit Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNAYDIN D., ÇETİN M., Genç İşsizliğin Temel Makroeokonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz, Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, ss. 17-34, 2015.
Özgün Makale
2. SEKER F., ÇETİN M., Faydacı Refah Ekonomisi: Amartya Sen’in Eleştrisi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss. 277-304, 2012.
Özgün Makale
3. ÇETİN M., Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği (1981-2007), Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 11, ss. 355-373, 2009.
Özgün Makale
4. ÇETİN M., ECEVİT E., İhracatın Sürükleyici Gücü Olarak Tekstil Sektörü: Kahramanmaraş İli Örneği, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 15, ss. 115-132, 2008.
Özgün Makale
5. ÇETİN M., Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversiteler, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi,, cilt 7, ss. 217-238, 2007.
Özgün Makale
6. ÇETİN M., Bölgesel Üretim Sistemleri: Endojen Kalkınma Odaklı Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, ss. 269-287, 2007.
Özgün Makale
7. ÇETİN M., Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 14, ss. 153-170, 2007.
Özgün Makale
8. ÇETİN M., Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü: Silikon Vadisi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 21, ss. 1-25, 2006.
Özgün Makale
9. ÇETİN M., Endüstriyel Bölgelerde Sosyal Sermaye ve Güven: Üçüncü İtalya Örneği, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 6, ss. 79-91, 2006.
Özgün Makale
10. ÇETİN M., Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 7, ss. 1-20, 2006.
Özgün Makale
11. ÇETİN M., Yerel Kalkınma Ajansları, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 6, ss. 127-139, 2006.
Özgün Makale
12. ÇETİN M., Türkiye’de Beşeri Kalkınma: Bölgesel Bazlı Bir Değerlendirme, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 12, ss. 141-156, 2005.
Özgün Makale
13. ÇETİN M., Türkiye’de Beşeri Kalkınma: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 19, ss. 59-73, 2005.
Özgün Makale
14. ÇETİN M., Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bir Bakış: Çevre/Yenilikçi Çevre Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 18, ss. 35-49, 2004.
Özgün Makale
15. ÇETİN M., Avrupa Birliği Sürecinde Türk Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 8, ss. 91-105, 2001.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÇETİN M., KARA M., Bir Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, ss. 49-68, 2008.
Özgün Makale
2. ÇETİN M., ECEVİT E., Yenilikler, Öğrenme ve Ekonomik Kalkınma: Gelişmiş Bölgesel Ekonomilerden Örnek Uygulamalar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 203-227, 2008.
Özgün Makale
3. ÇETİN M., Doğal Sermaye (Kritik Doğal Sermaye) ve Sürdürülebilir Kalkınma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 10, ss. 313-328, 2005.
Özgün Makale
4. ÇETİN M., KARAMUSTAFA O., Avrupa Birliği’nde Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Yapısal Fonlar, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss. 63-79, 2002.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KANDIR S. Y., AKEL V., ÇETİN M., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Investor Sentiment and Stock Returns: Out of Sample Evidence, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep Çopur, 2015.
Bilimsel Kitap
2. ÇETİN M., ECEVİT E., SEKER F., GÜNAYDIN D., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Financial Development and Energy Consumption in Turkey: Empirical Evidence from Cointegration and Causality Tests, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep Çopur, 2015.
Bilimsel Kitap
3. ÇITAK L., AKEL V., ÇETİN M., Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Bölüm: Testing Random Walk Hypothesis in Turkish Foreign Exchange Market, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Özlem Olgu, Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, 2015.
Bilimsel Kitap
4. ÇETİN M., CAVLAK H., GÜNAYDIN D., TOPÇU B., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: Unemployment and its Impact on Economic Growth in the European Union: An Evidence from Panel Data Analysis, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, 2015.
Bilimsel Kitap
5. ÇETİN M., SEKER F., TOPÇU B., ŞEREN KURULAR G. Y., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: Relationships between Financial Development, Trade Openness, and Economic Growth: Empirical Evidence for Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, 2015.
Bilimsel Kitap
6. ÇETİN M., SEKER F., CAVLAK H., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: The Impact of Trade Openness on Environmental Pollution: A Panel Cointegration and Causality Analysis, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇETİN M., Yenilikleri Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Yayın Yeri: Nobel yayınevi, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇETİN M., ÇINAR U., EKONOMİK BÜYÜMENİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ, İCOMEP (28.09.2018-29.08.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÇETİN M., KÖKAY N., YENİLİKLER, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, İCOMEP (28.04.2018-29.08.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ÇETİN M., KAYA G., TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALATIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ, İCOMEP (28.04.2018-29.04.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ÇETİN M., KAYA G., İnovasyon ve Ekonomik Büyüme (Kalkınma) İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, İBANESS (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÇETİN M., DÜBÜŞ U., Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme, İBANESS (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ÇETİN M., RAHMANİ A., Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma, İBANESS (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ÇETİN M., KARADENİZ F., Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açıkları, Nedenleri ve Finansman Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme, İBANESS (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ÇETİN M., ÖZKAN E., TÜRKİYE’DE VERGİ-TÜKETİM İLİŞKİSİ: ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI, ICOMEP (International Congress of Management Economy amd Policy) (20.11.2017-21.11.2017).
Tam metin bildiri
9. ÇETİN M., ÖZKAN E., ALKOLLÜ İÇECEKLER TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI: TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, ICOMEP (International Congress of Management Economy and Policy) (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
10. ÇETİN M., ÖZKAN E., Dünyanın En Gelişmiş Beş Ülkesi ve Türkiye de Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, 5. Uluslararası Balkan ve Yakındoğu Kongreler Serisi-Kırklareli (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. SEKER F., ÇETİN M., Yozgat Ekonomisi ve Kapsayıcı Sosyal Kalkınma, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (05.05.2016-07.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ÇETİN M., IŞIK H., The Impact of Income Inequality and Economic Growth on Health in OECD Countries: A Panel Data Analysis, International Journal of Health Administration and Education Congress (28.03.2016-29.03.2016).
Tam metin bildiri
13. SEKER F., ÇETİN M., Kalkınma Etiği: Çevre, Haklar ve Demokrasi, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (15.10.2015-16.10.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. SEKER F., ÇETİN M., The relationship between renewable energy consumption and carbon emissions in Turkey: An ARDL bounds testing approach, 17th International Academic Conference (21.06.2015-24.06.2015).
Tam metin bildiri
15. SEKER F., ÇETİN M., Türkiye’de Finansal Gelişme ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ve Nedensellik Testi, IV. Anadolu International Conference in Economics (10.06.2015-12.06.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SEKER F., ÇETİN M., Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Örneği, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu (24.04.2014-26.04.2014).
Tam metin bildiri
2. KARAMUSTAFA O., ÇETİN M., KARAKAYA A., TASLAK S., KOBİ’lerin İhracat Darlığı Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği, 1. Orta Anadolu Kongresi (18.10.2001-21.10.2001).
Tam metin bildiri