Prof. Dr. MURAT ÇETİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MURAT ÇETİN

T: (0282) 250 2809

M mcetin@nku.edu.tr

W mcetin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktora
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez: Avrupa Birliği`ne entegrasyon sürecinde KOBİ`ler ve rekabet gücü (2000)
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1993-1995
Tez: Türkiye´de enflasyonun vergi yükü üzerindeki etkileri ve enflasyon vergisi (1996)
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
2016-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2014-
Doç. Dr. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2011-2014
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KARİYER MERKEZİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Gelişme Ekonomisi - Makro
Büyüme
Para Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN M., Sevil E., Beşeri Kalkınma Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 22-32, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. ÇETİN M., ECEVİT E., Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Karbondioksit Salınımı Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Dinamik Nedensellik Analizi, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 122-133, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus, Proquest
3. ÇETİN M., Does Government Size Affect Economic Growth in Developing Countries? Evidence from Non-stationary Panel Data, European Journal of Economic Studies, vol. 6, pp. 85-95, 2017.
Özgün Makale EBSCO
4. ÇETİN M., ECEVİT E., The Impact of Financial Development on Carbon Emissions underthe Structural Breaks: Empirical Evidence from Turkish Economy, International Journal of Economic Perspectives, vol. 11, pp. 64-78, 2017.
Özgün Makale SCOPUS
5. ÇETİN M., The Impact of Energy Consumption, Trade Openness and Financial Development on Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey (1980-2014), European Journal of Economic Studies, vol. 18, pp. 459-469, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
6. ECEVİT E., ÇETİN M., Vergi Yükü Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz (1965-2013), Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 95-106, 2016.
Özgün Makale ProQuest Erişim Linki
7. ÇETİN M., ECEVİT E., Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisi: Türkiye İle İlgili Ampirik Kanıt, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 83-98, 2016.
Özgün Makale EBSCO ProQuest Erişim Linki
8. Ertuğrul M., ÇETİN M., SEKER F., DOĞAN E., The impact of trade openness on global carbon dioxide emissions: Evidence from the top ten emitters among developing countries, Ecological Indicators, vol. 67, pp. 543-555, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. SEKER F., ÇETİN M., Düşük Karbonlu Yeşil Büyüme Ve Karbondioksit Salınımının Temel Belirleyicileri: Türkiye Uygulaması, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 22-41, 2015.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
10. ÇETİN M., DOĞAN İ., The Impact of Education and Health on Economic Growth: Evidence from Romania (1980-2011), Romanian Journal of Economic Forecasting, vol. 18, pp. 133-147, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
11. SEKER F., ÇETİN M., The Impact of Foreign Direct Investment on Environmental Quality: A Bounds Testing and Causality Analysis for Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 52, pp. 347-356, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. ÇETİN M., ECEVİT E., Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions in Sub-Saharan Countries: A Panel Cointegration and Causality Analysis, Journal of Economics and Development Studies, vol. 3, pp. 66-76, 2015.
Özgün Makale EBSCO, PROQUEST Erişim Linki
13. ÇETİN M., SEKER F., Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaretin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol. 21, pp. 213-230, 2014.
Özgün Makale EBSCO, ECONLİT
14. ÇETİN M., SEKER F., Ticari Açıklık ve Finansal Gelişmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 28, pp. 125-147, 2014.
Özgün Makale EBSCO
15. ÇETİN M., IŞIK H., Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomilerinde Yenilikler ve Ar-Ge’nin Teşviki: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, pp. 75-94, 2014.
Özgün Makale ECONLİT
16. ÇETİN M., SEKER F., Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat ilişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 8, pp. 121-142, 2013.
Özgün Makale EBSCO, ECONLİT
17. ÇETİN M., SEKER F., Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 31, pp. 85-106, 2012.
Özgün Makale Ebsco, Index Copernicus Erişim Linki
18. Çetin M., Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 7, pp. 211-230, 2012.
Özgün Makale Ebsco, Econlit Erişim Linki
19. ÇETİN M., ECEVİT E., Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol. 11, pp. 166-182, 2010.
Özgün Makale Ebsco, Econlit Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNAYDIN D., ÇETİN M., Genç İşsizliğin Temel Makroeokonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz, Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, ss. 17-34, 2015.
Özgün Makale
2. SEKER F., ÇETİN M., Faydacı Refah Ekonomisi: Amartya Sen’in Eleştrisi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss. 277-304, 2012.
Özgün Makale
3. ÇETİN M., Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği (1981-2007), Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 11, ss. 355-373, 2009.
Özgün Makale
4. ÇETİN M., ECEVİT E., İhracatın Sürükleyici Gücü Olarak Tekstil Sektörü: Kahramanmaraş İli Örneği, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 15, ss. 115-132, 2008.
Özgün Makale
5. ÇETİN M., Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversiteler, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi,, cilt 7, ss. 217-238, 2007.
Özgün Makale
6. ÇETİN M., Bölgesel Üretim Sistemleri: Endojen Kalkınma Odaklı Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, ss. 269-287, 2007.
Özgün Makale
7. ÇETİN M., Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 14, ss. 153-170, 2007.
Özgün Makale
8. ÇETİN M., Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü: Silikon Vadisi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 21, ss. 1-25, 2006.
Özgün Makale
9. ÇETİN M., Endüstriyel Bölgelerde Sosyal Sermaye ve Güven: Üçüncü İtalya Örneği, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 6, ss. 79-91, 2006.
Özgün Makale
10. ÇETİN M., Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 7, ss. 1-20, 2006.
Özgün Makale
11. ÇETİN M., Yerel Kalkınma Ajansları, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 6, ss. 127-139, 2006.
Özgün Makale
12. ÇETİN M., Türkiye’de Beşeri Kalkınma: Bölgesel Bazlı Bir Değerlendirme, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 12, ss. 141-156, 2005.
Özgün Makale
13. ÇETİN M., Türkiye’de Beşeri Kalkınma: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 19, ss. 59-73, 2005.
Özgün Makale
14. ÇETİN M., Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bir Bakış: Çevre/Yenilikçi Çevre Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 18, ss. 35-49, 2004.
Özgün Makale
15. ÇETİN M., Avrupa Birliği Sürecinde Türk Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 8, ss. 91-105, 2001.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÇETİN M., KARA M., Bir Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, ss. 49-68, 2008.
Özgün Makale
2. ÇETİN M., ECEVİT E., Yenilikler, Öğrenme ve Ekonomik Kalkınma: Gelişmiş Bölgesel Ekonomilerden Örnek Uygulamalar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 203-227, 2008.
Özgün Makale
3. ÇETİN M., Doğal Sermaye (Kritik Doğal Sermaye) ve Sürdürülebilir Kalkınma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 10, ss. 313-328, 2005.
Özgün Makale
4. ÇETİN M., KARAMUSTAFA O., Avrupa Birliği’nde Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Yapısal Fonlar, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss. 63-79, 2002.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇETİN M., ECEVİT E., SEKER F., GÜNAYDIN D., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Financial Development and Energy Consumption in Turkey: Empirical Evidence from Cointegration and Causality Tests, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep Çopur, 2015.
Bilimsel Kitap
2. KANDIR S. Y., AKEL V., ÇETİN M., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Investor Sentiment and Stock Returns: Out of Sample Evidence, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep Çopur, 2015.
Bilimsel Kitap
3. ÇITAK L., AKEL V., ÇETİN M., Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Bölüm: Testing Random Walk Hypothesis in Turkish Foreign Exchange Market, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Özlem Olgu, Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, 2015.
Bilimsel Kitap
4. ÇETİN M., SEKER F., CAVLAK H., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: The Impact of Trade Openness on Environmental Pollution: A Panel Cointegration and Causality Analysis, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, 2015.
Bilimsel Kitap
5. ÇETİN M., SEKER F., TOPÇU B., ŞEREN KURULAR G. Y., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: Relationships between Financial Development, Trade Openness, and Economic Growth: Empirical Evidence for Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, 2015.
Bilimsel Kitap
6. ÇETİN M., CAVLAK H., GÜNAYDIN D., TOPÇU B., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: Unemployment and its Impact on Economic Growth in the European Union: An Evidence from Panel Data Analysis, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇETİN M., Yenilikleri Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Yayın Yeri: Nobel yayınevi, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇETİN M., ÖZKAN E., TÜRKİYE’DE VERGİ-TÜKETİM İLİŞKİSİ: ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI, ICOMEP (International Congress of Management Economy amd Policy) (20.11.2017-21.11.2017).
Tam metin bildiri
2. ÇETİN M., ÖZKAN E., ALKOLLÜ İÇECEKLER TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI: TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, ICOMEP (International Congress of Management Economy and Policy) (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
3. ÇETİN M., ÖZKAN E., Dünyanın En Gelişmiş Beş Ülkesi ve Türkiye de Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, 5. Uluslararası Balkan ve Yakındoğu Kongreler Serisi-Kırklareli (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. SEKER F., ÇETİN M., Yozgat Ekonomisi ve Kapsayıcı Sosyal Kalkınma, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (05.05.2016-07.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÇETİN M., IŞIK H., The Impact of Income Inequality and Economic Growth on Health in OECD Countries: A Panel Data Analysis, International Journal of Health Administration and Education Congress (28.03.2016-29.03.2016).
Tam metin bildiri
6. SEKER F., ÇETİN M., Kalkınma Etiği: Çevre, Haklar ve Demokrasi, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (15.10.2015-16.10.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. SEKER F., ÇETİN M., The relationship between renewable energy consumption and carbon emissions in Turkey: An ARDL bounds testing approach, 17th International Academic Conference (21.06.2015-24.06.2015).
Tam metin bildiri
8. SEKER F., ÇETİN M., Türkiye’de Finansal Gelişme ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ve Nedensellik Testi, IV. Anadolu International Conference in Economics (10.06.2015-12.06.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SEKER F., ÇETİN M., Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Örneği, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu (24.04.2014-26.04.2014).
Tam metin bildiri
2. KARAMUSTAFA O., ÇETİN M., KARAKAYA A., TASLAK S., KOBİ’lerin İhracat Darlığı Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği, 1. Orta Anadolu Kongresi (18.10.2001-21.10.2001).
Tam metin bildiri